کارآموزی تصفیه خانه جدید همدان ،گزارش کارآموزی

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس

جستجوگر

یافته ها در جستجو

  امکانات وب

  برچسب ها


  کارآموزی تصفیه خانه جدید همدان ،گزارش کارآموزی 
   بخشی از مطلب
  مقدمه وتعاریف : اغلب گازهای طبیعی مانند: دی اکسیدکربن، آمونیاک ،متان وسولفید هیدروژن در آب حل شده ودر کیفیت فیزیکی وشیمیایی آب موثر واقع میشوند. هرکدام ازاین گازها باتوجه به منشاء آب ،آلوده کننده های آن وفرآیند تصفیه آب ممکن است وارد آب شده باشند. اکسیژن وازت که به ترتیب 21و79 درصد از هوا را تشکیل میدهند به تبعیت از قانون هانری در آبهای طبیعی وبه خصوص آبهای سطحی به صورت بطئی حل می گردند،ولی باآب ترکیب نخواهند شد. چنانچه سطح تماس آب باهوا براثر تلاطعم افزایش یابد،حل شدن این گازها درآب  تشدید می گردد.گازهای NH3,CO2 در اثر واکنش شیمیایی که بین آب وگاز صورت می گیرد باآب ترکیب ودر کیفیت فیزیکیوشیمیایی آب موثرواقع می شوند. گازمتان ( CH4) یاگاز مرداب در آب غیر محلول است وبا آب ترکیب نمی شود،این گاز که حاصل فعالیتهای بیولوژیکی بی هوازی درلجن ته نشسته است،به تدریج ازآب خارج ودر بعضی از آبهای زیرزمینی نزدیک به مناطق مردابی نیز دیده می شود. گازکربنیک در آبهای زیرزمینی بیشتر وتاغلظت 1700 میلی گرم برلیتر میتواند وجودداشه باشد. این گاز ازیک  طرف حاصل فعالیتهای حیاتی نباتات وحیوانات است ونیز از سوختن مواد آلی تولید وپس از پراکنده شدن در فضاباهوا مخلوط می گردد  وبه تبعیت از قانون هانری در آبهای سطحی حلمیشود. ازطرف دیگر این گازمحصول فعالیتهای حیاتی ارگانیسم ها و گیاهان کلروفیل دار آبزی است که  درداخل  آب بااستفاده از گاز کربینک محلول ویا کربناتها وبیکربناتها باپدیده فتوسنتز مواد نشاسته ای مورد نیاز رشد وزندگی خودرا تامین میکنند ودرطول روز که آفتاب محیط آب را روشن نگه می دارد، در مقابل دریافت گازکربینک، اکسیژن در آب رها می سازندوازاین بایت اکسیژن محلول آب به حدفوق اشباع هم خواهد رسید ودر تاریکی گاز اکسیژن ( اکسیژن مولکولی) موجود در آب را مصرف می کند وگاز کربنیک در آب رها می سازد وبدین ترتیب تامین زندگی این موجودات در آب مولکول به این است که شرایط محیط در جهت تعادل اکسیژنحل شده وتولید شده در اثر فتوسنتز ،بانیازمندیهای موجود در محیط تطبیق کند وگرنه براثر فراوانی مواد مغذی این گونه موجودات در آب وشکوفایی محیط برای زندگی آنها، تولید و تکثیرارگانیسم ها که تشدید شده است، براثرا کمبود اکسیژن محیط به تدریج یا دفعاتی متوقف خواهد شد وادامه کمبود اکسیژن سبب خواهد شد که فعالیت ارگانیسم های بی هوازی در جهت تولید گازهای بدبو مانند:گاز سولفیدهیدروژن،متان،آمونیاک وانواع گازهای آلی بودار،محیط آب به گنداب  تبدیل شود. گاز کربنیک مهمترین گاز موثر در کیفت آب است واین گاز ضمن انحلال درآب باآن ترکیب شده وواکنش شیمیایی منجر به تولید اسید کربنیک میگردد که در شرایط دمای محیط و PH آب نتیجه واکنشهای شیمیایی به صورتهای زیر در آب مشاهده میشود:
  الف- انحلال گاز کربنیک در آب   تولید H2CO3 مینماید که میتوان نوشت:CO2,H2O
  ب- بیکربنات کلسیم دارای ریشه بیکربنات است: Ca(H2CO3)2 یا CO2,CaO.CO2,H2O
  ج- کربنات کلسیم دارای ریشه کربناتها است: CO2,CaO—CaCO3
  باتوجه به این که یون کلسیم از مهمترین ماده موجود در آبهای طبیعی است، حصول تعادل بین کربنات کلسیم که در آب کم محلول وبیکربنات  کلسیم که در آب حل شده وگاز کربنیک و...


  فهرست مطالب
  عنوان                                        صفحه
   
  مقدمه                                             1
  تصفیه فیزیکی آب                                3 
  تصفیه شیمیایی آب                                3
  شرح مراحل تاسیسات تصفیه وکاریردآنها                4
  حذف گازهای همراه آب                            9
  مشکلات ناشی ازانحلال گازها درآب                    12
  حذف گازهای مزاحم ازآب                        14
  روشهای حذف گازها ازآب                        15
  بهره برداری ونگهداری وتعمیرات دستگاههای هوادهی        20
  فرآیندهای انعقادولخته بندی                        21
  کاهش وحذف بارالکتریکی سطحی کلوییدها                22
  ته نشینی شیمیایی                                32
  فرایند زلال سازی وحوضهای زلال ساز                    36
  نگهداری وتعمیرات                                43
  ساختمان وروش کلی بهره برداری ازحوضهای ته نشینی وزلال سازمرکب بهره گیرنده ازبسترلجن                            56
  روش کلی راه اندازی                            59
  متوقف ساختن حوض زلال ساز درکوتاه مدت                61
  کلیاتی درمورد مکانیزم وبهره برداری ازحوضهای ته نشن زلال ساز مجهز به صفحات مورب                                63
  فهرست مطالب
  عنوان                                        صفحه
  صاف سازی                                        64
  بهره برداری ونگهداری صافیهای تند باجریان ثقلی                65
  ساختمان صافیهای تند ومتعلقات آن                        66
  تنظیم صافی                                        68
  سیستمهای تنظیم کننده                                70
  سرعت صافی سازی                                72
  زمان کارکرد صافی                                    73
  تجهیزات شستشوی تند بانیروی ثقل                         74
  صافیهای تند تحت فشار                                75
  را ه اندازی وبهره برداری صافیهای تحت فشار                    76
  نگهداری صافیهای تحت فشار                            78
  روشهای سالم سازی                                 79
  کلر                                            79
  اوزون                                            86
  روش تهیه اوزون                                    87
  انواع ژنراتورهای گاز اوزون                            88
  ویژگیهای گازورودی به دستگاه تولید اوزون                     91
  واحدهای تولید                                    94
  روشهای مختلف اوزناسیون آب                            94
  موارد کاربرد اوزون                                 95
   
  فهرست مطالب
  عنوان                                        صفحه
  فواید اوزون                                          102
  استفاده ازاشعه فرابنفش                                105  
  اصول کلی به کارگیری U.V                                108
  مراقبت ازبازتاب فرابنفش                                 108
  موا د شیمیایی نامطلوب درآب آشامیدنی                     109
  روش تصفیه                                         112
  تصفیه باآب آهک                                    114
  اکسیداسیون توسط پرمنگنات پتاسیم                        116
  هوادهی                                         117 
  حوضهای ته نشینی                                    119
  صافیها                                           120
  حذف آهن ومنگنزباتبادل یونی                           120
  فرایندهای متعارف                                   121
  فرایندهای ویژه آهن ومنگنز                           123
  منابع آلودگی وتاثیرات                               125
  روش تصفیه                                      126     
  ترسیب شیمیایی                                   127
  ارسنیک                                           129
  روش تصفیه                                        131
  دشواریهای بهره برداری                                  132
  کروم                                              133
  فهرست مطالب
  عنوان                                           صفحه
  کادمیوم                                    134
  سرب                                        135
  جیوه                                        136
  کلرورها                                    137
  روشهای آزمایش درآب                            140
  فلوئورها                                    142
  سولفات وسولفورها                                146
  نیتراتها                                    147
  تاثیرات بهداشتی واستانداردها                        152
  خواص مواد فعال سطحی                            160
  کاربرد پاک کننده ها                            161
  آثار بیولوژیکی پاک کننده ها                        162
  آثارزیست محیطی                                163
  تشخیص میزان مواد پاک کننده درآب                    165
  سموم دفع آفات وعلف کشها                        165
  مواد رادیو اکتیو                                166
  منابع آلودگی رادیو اکتیویته                        166
  سیانور                                        169
  سخت زدایی بامواد شیمیایی                        171
   


  کلمات کلیدی مرتبط:
  کارآموزی تصفیه ,خانه جدید همدان ،گزارش کارآموزی , ,گزارش کارآموزی ,تصفیه خانه جدید همدان , گزارش کاراموزی , تصفیه خانه ,جدید همدان , کاراموزی تصفیه خانه , جدید همدان , کارورزی تصفیه , خانه جدید همدان , دانلود گزارش ,کارآموزی تصفیه خانه جدید همدان,

  نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : جمعه 23 تير 1396 ساعت: 18:02
  برچسب‌ها :
  اخبار و رسانه هاهنر و ادبیاترایانه و اینترنتعلم و فن آوریتجارت و اقتصاداندیشه و مذهبفوتو بلاگوبلاگ و وبلاگ نویسیفرهنگ و تاریخجامعه و سیاستورزشسرگرمی و طنزشخصیخانواده و زندگیسفر و توریسمفارسی زبان در دیگر کشورها